Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid 4WD – Elektřinou k zajímavosti